Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Actievoorwaarden Winactie toegangskaartjes Negenmaandenbeurs 2022

Actievoorwaarden: ‘Winactie toegangskaartjes Negenmaandenbeurs 2022’ op Facebook & Instagram @nestlebaby.nl

 

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op ‘Winactie toegangskaartjes Negenmaandenbeurs 2022’ (de “Actie”) van Nestlé Nederland B.V., Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen (“Nestlé”) ter promotie van het merk Nestlé Babyvoeding. De actievoorwaarden zijn te verkrijgen bij Nestlé Nederland Consumentenservice en zijn tevens te raadplegen op nestlebabyvoeding.nl
 2. Nestlé behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nestlé daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Nestlé bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 3. Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

Deelname  

 1. Medewerkers van Nestlé alsmede anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor een prijs.
 2. Deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
 3. Per persoon kan er onbeperkt worden deelgenomen.
 4. Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 5. Nestlé stelt aan minderjarigen tot 16 jaar de voorwaarde dat de ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de Actie.

Actieopzet

 1. De actieperiode loopt van maandag 9 mei 13:00 uur tot en met dinsdag 10 mei 13:00 uur. Inzendingen ontvangen na dinsdag 10 mei 13:00 uur zullen niet meer in aanmerking komen voor een prijs.   
 2. De campagne heet “Winactie toegangskaartjes Negenmaandenbeurs 2022”. Tijdens deze campagne wordt op maandag 9 mei 13:00 uur een story geplaatst waarin mensen wordt gevraagd met wie ze het liefst naar de Negenmaandenbeurs willen gaan. Uit alle reacties worden door een jury drie winnaars verkozen. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats op dinsdag 10 mei 14:00 en zal geschieden door middel van een reactie op de inzending van de winnaar.
 3. Op het delen van verhalen/foto’s/fimpjes op BBVF zijn de huisregels van BBVF van toepassing.(https://www.facebook.com/Nestle.Babyvoeding)
 4. Op verzoek van een deelnemer zal Nestlé aantonen hoe de aanwijzing van de winnaars heeft plaatsgevonden.
 5. De winnaars worden verzocht hun e-mailadres via een privébericht beschikbaar te stellen ten behoeve van het versturen van de digitale toegangskaarten.
 6. De prijs wordt uiterlijk één dag na bekendmaking van de winnaar op Facebook en Instagram per e-mail verzonden naar het door de winnaar opgegeven e-mailadres op voorwaarde dat de winnaar tijdig zijn gegevens heeft meegedeeld. 

Privacy  

 1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nestlé kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen. 
 2. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Nestlé met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op de BBVF. 
 3. De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft Nestlé toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie.

Prijzen

 1. In deze Actie worden de volgende prijzen weggegeven.

3x twee toegangsbewijzen voor de Negenmaandenbeurs 2022.

 

 1. Maximaal 1 prijs per persoon en adres.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Aansprakelijkheid

 1. Nestlé en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de BBVF of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé.
 2. Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Nestlé is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Nestlé is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
 3. Deze wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door of verbonden met Facebook. Door deel te nemen aanvaard je dat je informatie levert aan Nestlé en niet aan Facebook, zodat Nestlé je kan contacteren binnen het kader van de Actie. Door deel te nemen aan de Actie zie je eveneens onherroepelijk af van gerechtelijke stappen ten opzichte van Facebook. 

Intellectuele eigendomsrechten

 1. De deelnemer verklaart en garandeert de auteur te zijn van de/het verhaal/foto/filmpje. Elke deelnemer verbindt zich ertoe om geen inhoud te publiceren die inbreuk maakt op het recht op mededeling aan het publiek, het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, enig persoonlijkheidsrecht evenals op enig intellectueel eigendomsrecht, zoals m.n. het auteursrecht.

Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die ongepast worden geacht niet te publiceren of te verwijderen. Zonder dat deze opsomming exhaustief is, worden volgende inzendingen als ongepast beschouwd:

 

a. verhalen/foto’s/filmpjes die inbreuk maken op enig persoonlijkheidsrecht, het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer of het recht op afbeelding van een derde;

b. verhalen/foto’s/filmpjes die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, en m.n. op het auteursrecht;

c. verhalen/foto’s/filmpjes die reclame, verzoeken of referenties bevatten die geen verband houden met Nestlé;

d. verhalen/foto’s/filmpjes die citaten/uitspraken bevatten die toebehoren aan een derde of die verband houden met een merk dat concurreert met het merk Nestlé Babyvoeding;

e. verhalen/foto’s/filmpjes die op eender welke manier eerrovend, beledigend, bedreigend, haatdragend, expliciet seksueel of racistisch zijn.

 

Tevens kan Nestlé naar eigen goeddunken ieder(e) ander(e) verhaal/foto/filmpje weigeren dat/die zij ongepast acht in het kader van de Actie.

 

 1. De deelnemer ziet ten opzichte van Nestlé af van elk recht op royalty’s voor het gebruik van het/de verhaal/foto/filmpje voor ongeacht welke doeleinden, in het bijzonder voor promotionele boodschappen en evenementen, met inbegrip van maar zonder zich te beperken tot de reproductie, de verdeling en de publicatie van het/de verhaal/foto/filmpje, alsook hun ter beschikkingstelling van het publiek onder ongeacht welke vorm en via eender welk medium (papier of elektronisch, internet, tv, radio, bioscoop, …), met inbegrip van aangepaste versies van de foto’s/zinnen.

 

 1. Het recht om het/de verhaal/foto/filmpje te gebruiken, wordt toegekend voor de duur van de wettelijke bescherming door het auteursrecht en zonder territoriale beperking. Dit recht kan ook worden doorgegeven of afgestaan onder licentie aan derden en met name, en zonder zich hiertoe te beperken, aan dochterondernemingen van Nestlé, zonder enige beperking.
 2. Nestlé is niet beperkt in haar gebruik van het/de verhaal/foto/filmpje voorgesteld door de deelnemers, maar ze garandeert dat de deelnemers niet in een slecht daglicht zullen worden gesteld door het gebruik van hun inzending door Nestlé. De deelnemers zien af van het recht op het controleren of goedkeuren van het eindproduct, de videoclip, de reclameboodschap, het videoscript of de bijbehorende gedrukte producten.

 

Slotbepalingen

 1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de BBVF zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé.
 2. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Nestlé handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
 3. Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 4. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé:
 • per telefoon op het nummer 0800-0230131;
 • per brief op het adres: Nestlé Nederland, t.a.v. Consumentenservice, Antwoordnummer 1199, 1180 VD Amstelveen;
 • via het online contactformulier op de website
 • via website: http://www.nestlebabyvoeding.nl/
 • via email: consumentenservice@nl.nestle.com.

De consumentenservice behandelt uw vragen en klachten zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Nestlé afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/klacht en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.

 

Vastgesteld op 5 mei 2022.

Zoeken

Niet gevonden
waar je naar op zoek bent?

Probeer onze nieuwe zoekmachine. We hebben altijd iets voor jou.