Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Actievoorwaarden: Nestle NaturNes Bio Moederdagactie

 

Actievoorwaarden: Nestle NaturNes Bio ‘Moederdag’ actie

 

Algemeen

 

 1. Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”)  zijn van toepassing op de Nestle NaturNes Bio ‘Moederdagactie (de “Actie”) van Nestlé Nederland B.V., Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen (“Nestlé”) ter promotie van NaturNes Bio. De actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn te verkrijgen bij Nestlé Nederland Consumentenservice en zijn tevens te raadplegen op www.nestlebabyvoeding.nl/actievoorwaarden-winactie-naturnesbio-moederdagactie (“Actiewebsite”).
 2. Nestlé behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nestlé daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Nestlé bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 3. Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

 

Deelname

 

 1. Medewerkers van Nestlé alsmede anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor een prijs.
 2. Personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven zijn ook uitgesloten van de Actie.
 3. Per Instagram account kan maximaal 1 keer worden deelgenomen.
 4. Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers (“Deelnemers”) zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 5. De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar.

 

Actieopzet

 

 1. De actieperiode loopt van 19 april 2021 tot en met 25 april 2021. Berichten ontvangen na 25 april 2021 zullen niet meer worden meegenomen.
 2. Om deel te nemen aan deze actie volg je @NaturNesBio & @Nestle_Atelier en plaats je onder deze post je reactie wie volgens jou dit heerlijke moederdagpakket verdient! De winnaars worden willekeurig gekozen via de website www.naamloting.nl
 3. Op verzoek van een Deelnemer zal Nestlé aantonen hoe de aanwijzing van de winnaars heeft plaatsgevonden.
 4. Winnaars krijgen uiterlijk 30 april 2021, via een PM op Instagram bericht.
 5. De winnaar(s) zal/zullen verzocht worden hun volledige NAW gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van het versturen van de prijs.
 6. Het NaturNes Bio productpakket wordt uiterlijk 14 mei 2021 per post verzonden naar het door de Deelnemers opgegeven adres in Nederland.
 7.  Uitsluitend winnaars krijgen bericht over de uitslag.

 

 

Prijzen

 1. In deze Actie worden de volgende prijzen weggegeven:
  1. 5x een Nestle NaturNes Bio babyvoedingpakket (t.w.v. €25 ) & een Nestle l’ Atelier Chocoladepakket (t.w.v. €25 ), met een gezamenlijke waarde van  €50.

De totale waarde van de prijzen bedraagt € 250,-

 1. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar (of inwisselbaar voor geld).
 2. Maximaal 1 prijs per persoon en adres.
 3. Prijzen worden uitsluitend naar een adres in Nederland verstuurd.
 4. De werkelijke hoogte van de door ons vooraf vastgestelde bedragen van de Prijzen in deze Actie zal afhangen van het daadwerkelijk benodigde bedrag om de winnende prijs te verwezenlijken. Er zal geen compensatie plaatsvinden naar de deelnemer toe indien blijkt dat de uiteindelijke werkelijke waarde van de Prijs lager blijkt te liggen dan het door ons initieel aangegeven bedrag.
 5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Privacy

 1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nestlé kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 2. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Nestlé met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op https://www.nestle.nl/info/privacyverklaring.
 3. Nestlé zal de persoonsgegevens gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Er bestaat voor de Deelnemer de mogelijkheid om in de toekomst per e-mail informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Nestlé door het betreffende vakje op de Actiewebsite aan te vinken.
 4. De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Deelnemers hebben het recht tot inzage, aanpassing of verwijdering van deze gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Actie aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien het zonder registratie niet mogelijk is om deel te nemen.

Aansprakelijkheid

 

 1. Nestlé en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé.
 2. Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Nestlé is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Nestlé is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
 3. Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of geregisseerd door Facebook. Door deelname accepteert en geeft de deelnemer aan te begrijpen dat Facebook geen enkele verantwoordelijkheid draagt of aansprakelijk is voor de Actie. De deelnemer vrijwaart Facebook voor zover bij de wet is toegestaan, van alle aansprakelijkheden met betrekking tot deze Actie. De deelnemer begrijpt en accepteert dat alle informatie in verband met de Actie aan Nestlé verstrekt wordt en niet aan Facebook.

 

 

Slotbepalingen

 1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé.
 2. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Nestlé handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
 3. Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 4. Voor extra informatie, eventuele meldingen met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé:
 • per telefoon op het nummer 020 5699 699;
 • per brief op het adres: Nestlé Nederland, t.a.v. Consumentenservice, Antwoordnummer 1199, 1180 VD Amstelveen;
 • via het online contactformulier op de website www.nestle.nl (http://www.nestle.nl/info);
 • via email: consumentenservice@nl.nestle.com.

 

De consumentenservice behandelt uw vragen en meldingen zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Nestlé afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/melding en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.

 

Vastgesteld op 15 april 2021

 

Zoeken

Niet gevonden
waar je naar op zoek bent?

Probeer onze nieuwe zoekmachine. We hebben altijd iets voor jou.