Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Actievoorwaarden One Baby One Tree

Algemeen 
1.    Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”)  zijn van toepassing op de One Baby One tree LITTLE STEPS® opvolgmelk actie 2 (de “Actie”) van Nestlé Nederland B.V., Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen (“Nestlé”) ter promotie van het product LITTLE STEPS® opvolgmelk. De actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn te verkrijgen bij Nestlé Nederland Consumentenservice.
2.    Nestlé behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nestlé daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Nestlé bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
3.    Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten. 

Deelname 
4.    IP adres kan maximaal 1 keer worden deelgenomen. 
5.    Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers (“Deelnemers”) zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven. 
6.    Nestlé stelt aan minderjarigen tot 16 jaar de voorwaarde dat de ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de Actie. 
7.    Deelnemer dient een kindje te hebben met de leeftijd van 6 maanden of ouder om deel te nemen aan de actie.

Actieopzet 
8.      De actieperiode loopt van 19 oktober  tot 31 dec 2020. 
9.    Om deel te nemen aan deze actie delen Deelnemers de naam van hun kindje in de aangewezen velden van het inschrijfformlier. Voor elke naam wordt een boom geplant.  
10.    De boom wordt geplant in samenwerking met Trees For All.
11.    Er wordt een maximum aan 300 bomen geplant. 

Privacy
12.    Nestlé kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders). 
13.    De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Nestlé met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op https://www.nestle.nl/info/privacyverklaring.
14.    Nestlé zal de persoonsgegevens gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. 

Aansprakelijkheid 
15.    Nestlé en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site of social media pagina, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé. 
16.    Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Nestlé is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Nestlé is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen. 
17.    Deelnemer staat ervoor in dat de namen die hij/zij maken geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Nestle is op geen enkele manier aansprakelijk voor dergelijke inbreuken. 

Slotbepalingen 
18.    Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé. 
19.    Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 
20.    Voor extra informatie, eventuele meldingen met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé:
•    per telefoon op het nummer 020 5699 699;
•    per brief op het adres: Nestlé Nederland, t.a.v. Consumentenservice, Antwoordnummer 1199, 1180 VD Amstelveen;
•    via het online contactformulier op de website www.nestle.nl (http://www.nestle.nl/info);
•    via email: consumentenservice@nl.nestle.com.
De consumentenservice behandelt uw vragen en meldingen zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Nestlé afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/melding en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.
 
Vastgesteld op 15 oktober 2020

Zoeken

Niet gevonden
waar je naar op zoek bent?

Probeer onze nieuwe zoekmachine. We hebben altijd iets voor jou.